Psychoterapia

Psychoterapia, oferta:

  • psychoterapia indywidualna – sesja trwa 50 min. odbywa się co tydzień, cena -180 zł.
  • psychoterapia małżeńska, par- sesja trwa 60-70min. odbywa się co 2 lub co 3 tygodnie, cena 250 zł.
  • konsultacja  psychoterapeutyczna – 50 min, cena 180 zł.
  • terapia indywidualna on–line,  50 min, cena 200 zł.

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w trakcie kontaktu z terapeutą . Jest to specyficzny sposób rozmowy opierający się na wzajemnym zaufaniu, podczas której różne aspekty życia psychicznego poddawane są wglądowi, refleksji i doświadczeniu. W okresie psychoterapii osoba dochodzi do konfrontacji z prawdą o samej sobie poprzez uświadamianie nieuświadomionych mechanizmów obronnych i wzorców zachowań, wytworzonych w historii życia. Te mechanizmy zniekształcają obraz siebie i innych. Psychoterapia stanowi tutaj fazę wglądu w motywację do działania, w której klient uczy się postawy odpowiedzialności za swoje życie. W procesie psychoterapii człowiek rozpoznaje swoje autentyczne potrzeby i uczy się w sposób konstruktywny sięgać po nie. Psychoterapia umożliwia pełniejsze i swobodniejsze życie, bardziej odpowiedzialne i satysfakcjonujące.

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub dwoma spotkaniami wstępnymi, konsultacjami, w trakcie których ustala się problem nad którym klient chce i może pracować podczas sesji, następnie klient i terapeuta zawierają kontrakt terapeutyczny określający warunki uczestniczenia w terapii, cel terapii, częstotliwość spotkań, czas trwania terapii oraz jej koszt. Konsultacje i sesje terapeutyczne trwają 50 min. Czas trwania terapii wynosi przeciętnie kilka miesięcy, może trwać do 2 lat.

Aby proces zmiany jakim jest psychoterapia mógł zachodzić niezbędne są określone warunki. Zazwyczaj są to regularne sesje, raz w tygodniu. Kiedy odbywają się rzadziej to przybierają formę sesji o charakterze wspierającym, poradnictwa.

Psychoterapia rodzinna – polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby, przeżywane przez nią problemy, należy rozpatrywać w kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc terapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu z wszystkimi członkami rodziny. Czas sesji 90 min. Czas trwania terapii minimum 10 sesji.

Psychoterapia małżeńska, pary – polega na wspólnej rozmowie, która umożliwia wyrażenie uczuć i potrzeb wobec partnera, zrozumienie trudności, kryzysu w związku, poszukiwaniu zmian, które są potrzebne aby dalej być razem w zdrowej relacji. Praca może być ukierunkowana na poprawę relacji ale też może być skierowana na podejmowanie decyzji o rozstaniu, rozwodzie i radzeniu sobie z tą sytuacją, zwłaszcza kiedy są dzieci. Terapia skierowana jest do osób, które nie potrafią się ze sobą porozumieć, są w konflikcie, zobojętnieniu na siebie, znajdują się w sytuacjach kryzysowych: zdrada, rozwód, mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku lub chcą poprawić swoją relację aby bardziej szczęśliwie żyć. Sesje odbywają się co 2, 3 tygodnie i trwają 90 min. Zalecane jest 10 sesji